Buitengebied

Achtergrond

De gemeente Landerd is rentmeester over de natuur en het landschap waarin haar woonkernen zich bevinden. Het totale oppervlakte aan bos en natuur is binnen de gemeente ca 1500 ha, ofwel 20% van het grondgebied.

Standpunten Progressief Landerd

  • Stallen, bedrijfsgebouwen en loodsen in het buitengebied dienen zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden d.m.v. erfgrensbeplanting.
  • Zolang er geen zekerheid is over de gevolgen van de Intensieve Veehouderij voor de volksgezondheid houden we vast aan de zekerheid van de GGD, geen uitbreidingen of nieuwbouw van intensieve bedrijven binnen 250 meter tot een woning.
  • Uitbreiding de Steeg in Reek, een agrarisch bedrijf tot een groot varkensbedrijf met verdiepte ligging, zo dicht tegen de woonkern moet met alle mogelijke middelen voorkomen worden. Elke strohalm die aangegrepen kan worden moet daarvoor benut worden. 

 

Anders denken is anders doen, ook in de Agrarische sector!

Anders denken is anders doen, ook in de Agrarische sector!

Reactie Progressief Landerd op de Raadsinformatiebrief over
Urgentiegebieden veehouderij, Geuronderzoek GGD en Agrifood
Raadsvergadering - 28 mei 2015, agendapunt 6, onderdeel 6

 

 

Urgentiegebieden

In de raadinformatiebrief staat met betrekking tot het aanwijzen van Urgentiegebieden dat de feitelijke situatie en maatschappelijke beleving dit niet rechtvaardigen en dat als je desondanks toch met Urgentiegebieden aan de slag gaat, Landerd en met name de sector, mogelijk weer onnodig in negatieve zin in de spotlights wordt gezet. Omdat de term ‘urgentiegebied’ suggereert dat daar zaken niet deugen.

 

Progressief Landerd vindt dit een ongelukkig onderdeel van deze raadsinformatiebrief. Wij vinden het juist positief dat er aandacht is geweest voor het feit dat Landerd de afgelopen jaren serieus werk heeft gemaakt van het ontwikkelen van lokaal beleid. Inzetten op beleid om de agrarische sector en de effecten ervan op de leefomgeving, gezondheid en natuur, meer in balans te brengen zien wij niet iets negatiefs en zeker niet onnodig. Alle aandacht daarvoor is wenselijk.

Lees meer...

Progressief Landerd verbetert beleid veehouderij in Landerd

Tijdens de laatste raadsvergadering zijn er twee door Progressief Landerd ingediende moties aangenomen die moeten bijdragen aan het verbeteren van de negatieve invloed van de veehouderij op de omgeving. 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over mestopslag aan de Langstraat

Reek, 5 april 2013 (Update, de antwoorden van het college zijn toegevoegd)

Geacht college,

Afgelopen woensdag heeft de PVV fractie vragen gesteld aan GS inzake de opslag van geitenmest aan de Langstraat in Zeeland. In dezelfde lijn stelt Progressief Landerd de volgende vragen aan u, als toezichthoudende en handhavende instantie.

Lees meer...

Motie Progressief Landerd: “Volksgezondheid leidend”

Met het overnemen van het eindrapport van de raadsenquĂȘte heeft de gemeenteraad op 25 maart 2013 een stevig oordeel uitgesproken over de besluitvorming en de werkwijze rondom de vergunningverlening voor de geitenstal aan de Langstraat in Zeeland.

Lees meer...

Samenvatting RaadsenquĂȘte

Landerd was in de periode van december 2012 tot maart 2013 in de ban van de raadsenquĂȘte. Hieronder een samenvatting van dit omvangrijke dossier.

In 2007 wordt een vergunning aangevraagd voor een geitenstal in Zeeland. De aanvraag voldeed aan de gestelde kaders en werd door de gemeente in behandeling genomen. In 2009 brak de Q-koorts uit en Landerd werd onevenredig zwaar getroffen. Burgemeester Doorn voelde zich geconfronteerd met een probleem voor Landerd waarop zij lokaal geen antwoord had. Met grote inzet werden door haar diverse instanties benaderd en uiteindelijk kwamen de ministers Klink en Verburg naar Landerd om kennis te nemen van de problematiek. 

Lees meer...