Anders denken is anders doen, ook in de Agrarische sector!

AddThis Social Bookmark Button

Anders denken is anders doen, ook in de Agrarische sector!

Reactie Progressief Landerd op de Raadsinformatiebrief over
Urgentiegebieden veehouderij, Geuronderzoek GGD en Agrifood
Raadsvergadering - 28 mei 2015, agendapunt 6, onderdeel 6

 

 

Urgentiegebieden

In de raadinformatiebrief staat met betrekking tot het aanwijzen van Urgentiegebieden dat de feitelijke situatie en maatschappelijke beleving dit niet rechtvaardigen en dat als je desondanks toch met Urgentiegebieden aan de slag gaat, Landerd en met name de sector, mogelijk weer onnodig in negatieve zin in de spotlights wordt gezet. Omdat de term ‘urgentiegebied’ suggereert dat daar zaken niet deugen.

 

Progressief Landerd vindt dit een ongelukkig onderdeel van deze raadsinformatiebrief. Wij vinden het juist positief dat er aandacht is geweest voor het feit dat Landerd de afgelopen jaren serieus werk heeft gemaakt van het ontwikkelen van lokaal beleid. Inzetten op beleid om de agrarische sector en de effecten ervan op de leefomgeving, gezondheid en natuur, meer in balans te brengen zien wij niet iets negatiefs en zeker niet onnodig. Alle aandacht daarvoor is wenselijk.

 

 

Overigens zijn wij het vooralsnog met het college eens dat niet specifiek één gebied in Landerd aangewezen moet worden. Maar wij zijn wel van mening dat we er nog niet zijn. Wij zouden nooit de term “omdat zaken niet deugen” gebruiken, maar het kan nog wel beter.

Het college is het blijkbaar met ons eens want in hetzelfde stuk geeft het college aan dat het aanwijzen van Urgentiegebieden en het daarmee ‘op slot’ zetten van bedrijven onrechtvaardig is omdat bedrijven buiten het gebied ‘buiten schot’ blijven terwijl deze evenzeer bijdragen aan de overbelasting.

 

Met betrekking tot de keuze om vooralsnog niet overgaan tot saldering wordt aangegeven dat dit een duurzame ontwikkeling van de sector in de weg kan staan. Dit vinden wij een dooddoener eerste klas. Het gaat uit van traditioneel denken. Er wordt erg uitgegaan van oude mantra: "uitbreiding is noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling". Zijn er geen andere verdienmodellen? Mogelijke verbreding van activiteiten, energiebesparing, inzetten op kwaliteit. Er staat een hele Agrifood Capital als denktank voor ons klaar.

Begrijp me niet verkeerd, zeker kan uitbreiding leiden tot een meer duurzame ontwikkeling. Maar we moeten het niet ook niet omdraaien.

 

Onderzoek GGD Geurhinder nader onderzocht
Het onderzoek heeft aangetoond dat de geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg veel groter is dan eerder door de overheid berekend.

De onderzoeksresultaten bevestigen de signalen dat er bij gegeven cumulatieve geurbelasting aanzienlijk méér geurhinder wordt ervaren dan op basis van de Handreiking Wgv te verwachten zou zijn in concentratiegebied. De relatie tussen geurbelasting en hinder blijkt bovendien afhankelijk van diertype.

Met betrekking met het standpunt t.a.v. het onderzoek van de GGD naar Geurhinder kunnen wij het college niet volgen. Als de uitslag ten tijde van de discussie rondom de geurverordening bekend zou zijn geweest waren we toen zeker achter het voorstel van het college blijven staan! Het college had het op dat moment dus bij het rechte eind.

Wij hebben toen ons standpunt aangepast omdat wij het niet opportuun vonden om ons besluit te baseren op een onderzoek waarvan de resultaten niet bekend waren.

Bij het vaststellen van de geurverordening is uitgegaan van een percentage geurgehinderden dat acceptabel werd geacht. Wij vragen aan het college om in kaart te brengen wat de invloed op onze geurgebiedsvisie zou zijn geweest als uitgegaan zou worden van de hinderpercentages die volgen uit het GGD onderzoek. Dat is volgens mij wel het minste wat als informatie aangeleverd kan worden alvorens deze brief voor kennisgeving aan te kunnen nemen.

 

Al met al lijkt de raadinformatiebrief er toe te leiden dat het verder voeren van de dialoog niet meer noodzakelijk is en we overgaan tot de orde van de dag. En dan hoorden we gisteren via een inspreker dat de dialoog Graspeel is geklapt.


Kansen pakken met Agrifood

Naast hele mooie zaken als samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid lijkt met betrekking tot de Agrifood-Capital de portefeuillehouder als het gaat om de Veehouderij van de Toekomst in te zetten op een promotie van de verdere industrialisering van de landbouw, met als doel innovatie te stimuleren, met meer dieren en met minder uitstoot, om deze kennis te kunnen exporteren en vooral ook om cofinanciering binnen te halen. Dat is niet de weg die wij voorstaan.

 

Als het zit in het oplossen van knelpunten zitten wij ook niet in het oude denken van saneren en compenseren. Wij zouden het nu juist fantastisch vinden als het college het 'mislukken van de dialoog Graspeel' gepaard zou laten gaan met een sterke visie op hoe het wel moet. Je hebt de zlto en de provincie nu aan tafel betrek een natuurorganisatie erbij en trek met elkaar op om een echte transitie van de agrarische sector tot een succes te maken.

 

Zlto gaf tijdens de avond in de Phoenix aan dat het in Landerd één groot gemengd bedrijf is. Pak als college die handschoen op, laten we het waarmaken. Maar dan ook volledig: ‘Landerds voedsel op Landerse borden’ is al een project, voeg daar aan toe ‘Landerdse stront op landerdse grond’ en ‘Voer voor ons dier komt van hier’ met daarbij aandacht voor bodemgesteldheid, gezondheid, terugdringen van bestrijdingsmiddelen,  landschappelijke inpassing, etc.

Laat Gemeente Landerd hier inhoudelijk het verschil maken, de transitie begint hier!

Een unieke kans om Landerd en de veehouderij juist in Landerd positief op de kaart te zetten.

Dát, samen met de kwaliteiten van de Maashorst, dat moet toch zijn uitstraling krijgen. Wat zou dat betekenen voor de regio!

 

Wij vragen aan het college om hier zowel in het kader van de Agrifood Capital als transitie naar een Duurzame veehouderij met een uitgewerkte visie te komen.


Ook hier geldt:  'Anders denken is anders doen!'