Duurzaamheid

In November 2007 werd een klimaatakkoord tussen de gemeenten en het rijk gesloten. Gemeenten en rijk spraken af om zich in te spannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Met het tekenen van het klimaatakkoord onderschreven de Nederlandse gemeenten de ambities van het kabinet op klimaatgebied: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020, een energiebesparing van 2% per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. Het vrijwillige karakter van de overeenkomst geeft de gemeenten de ruimte om veel of weinig prioriteit te geven aan het klimaatakkoord.

Het woord ‚Äėduurzaam‚Äô wordt te pas en te onpas gebruikt. Soms als een trendy uitspraak die rapporten nutteloos opsieren en zeker de laatste tijd wordt de noodzaak tot duurzaamheid door sceptici ontkend. Progressief Landerd vindt dat een duurzame gemeente voorziet in de behoefte en wensen van de bewoners, zonder daarmee de behoeften en wensen voor onze kinderen en kleinkinderen in gevaar te brengen. Duurzaamheid hoort zich dan ook niet te beperken tot het klimaat en milieu. Bij alle besluiten die we nemen, ook financi√ęle, moeten we ons afvragen welke gevolgen dit heeft voor de lange termijn, voor onze nakomelingen.¬†

Standpunten Progressief Landerd

  • Landerd klimaatneutraal in 2020.
  • Duurzaamheid ingebed in de gemeentelijke organisatie.
  • 75% duurzaam inkopen in 2015.
  • Duurzaamheid stimuleren door acties en beleid, bij inwoners van Landerd.
  • Meer geld beschikbaar stellen voor duurzaamheid.

 

Mei 2013. Duurzaamheid, zijn we er?

Tijdens de behandeling van de kadernota 2014 stelde het college voor om geen middelen meer uit te trekken voor duurzaamheid. Progressief Landerd kon instemmen met dit voorstel omdat de doelstellingen zoals we in het coalitieprogramma hebben opgenomen voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd. Dat in deze tijd van economische crisis nog zorgvuldiger omgegaan moet worden met de beschikbare middelen speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in onze overwegingen.

De doelstellingen uit het coalitieprogramma:

  1. Duurzaamheidsbeleid wordt een apart portefeuilleonderdeel en er wordt geborgd dat er ook in de ambtelijke organisatie blijvende aandacht is voor dit onderwerp.
  2. Het college stelt omstreeks eind 2010 een actieplan duurzaamheid op, en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
  3. In het actieplan duurzaamheid wordt uiteen gezet welke ambities Landerd, op zowel korte als lange termijn, heeft t.a.v. duurzaamheid. Daarin wordt in elk geval aandacht besteed aan: duurzaam inkoopbeleid, stimulerende maatregelen vanuit de gemeente middels een fonds (te vormen en aan te vullen bij vaststelling jaarrekening), duurzaam bouwen, binnenhalen subsidies, inzetten led-technologie, betrekken burgers bijvoorbeeld d.m.v. oprichten duurzaamheidsplatform, opnemen van een duurzaamheidstoets in alle voorstellen, etc.
  4. Landerd sluit zich aan bij het klimaatverbond (www.klimaatverbond.nl) en probeert door het actieplan duurzaamheid te realiseren - een zo hoog mogelijke status te behalen.
Wel heeft de fractie de volgende opmerkingen gemaakt tijdens de behandeling van de kadernota: "Met betrekking tot duurzaamheid stelt u voor om geen budget op te nemen voor 2014. Progressief Landerd ondersteunt dit. Het college heeft ervoor gezorgd dat Duurzaamheid een prominente plaats heeft gekregen in beleid en organisatie. Daarmee voldoet u aan de opdracht waarvoor u stond en is er geen geld meer nodig om dit te realiseren. Wel willen wij u prikkelen om na te denken over nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid". Bij monde van onze wethouder Hetty Tindemans werd duidelijk gemaakt dat nieuwe ambities geformuleerd zullen worden. Wat de fractie betreft zal er vaart gezet moeten worden om in 2020 daadwerkelijk een klimaatneutrale gemeente te worden. 

Wil je meedenken over een duurzaam Landerd? Mail dan met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel 06-81280442.

 

Duurzaam Landerd

Progressief Landerd werkt¬†serieus aan een duurzaam Landerd. Klimaat en duurzaamheid komt bij de mensen steeds meer tussen de oren te zitten, en zal een automatisme moeten worden in de gemeentelijke organisatie. Bij het verlenen van vergunningen, bij de inkoop van de gemeente, energiegebruik, etc.¬†Deze¬†raadsperiode¬†grijpen wij aan om duurzaam beleid in te bedden in de gehele gemeentelijke organisatie en het op te stellen beleid; niet door dure bureaus in te schakelen, niet op een betuttelende of zweverige manier, maar middels re√ęle en concrete voorstellen. Progressief Landerd streeft een lange termijn doelstelling na waarbij de gemeente uiterlijk in 2020 een klimaatneutrale gemeente is. Dit vraagt nogal wat van de organisatie. Er dient voldoende deskundigheid te zijn bij ambtenaren en een streven bij het college en de raad. Voorstellen en besluiten dienen op duurzaamheid getoetst te worden.

Op 11 november 2010 is de notitie Duurzaam Landerd aangenomen in de raad. De notiie geeft de gewenste prioriteit aan voor de korte en lange termijn doelstellingen met het oog op een duurzaam en klimaatneutraal Landerd. Op het gebied van duurzaamheid is er veel veranderd sinds het aantreden van de nieuwe gemeente raad. Zo is er voor het eerst een wethouder belast met de portefeuille duurzaamheid en zijn er op veel gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. Ook is duurzaam bouwen bij nieuwbouw voortaan verplicht en wordt in nieuwbouw wijken LED verlichting toegepast.

Alhoewel er al veel ten positieve is veranderd zal er nog veel werk verzet moeten worden om de ambitieuze doelstellingen van Progressief Landerd te realiseren. We gaan door op de ingeslagen weg en blijven actief zoeken naar slimme toepassingen. Er zal meer geld beschikbaar gesteld moeten worden om in 2015, 75% van de gemeentelijke inkopen duurzaam te laten zijn en de klimaatneutrale gemeente te realiseren.

Wilt u meedenken over een duurzaam Landerd? Mail dan met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-81280442.