Financiën

Achtergrond

De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus in de gemeente. Stukken uit deze cyclus zijn achtereenvolgens de voorjaarsnota, de begroting, tussentijdse rapportage(s) en de jaarrekening.

Standpunten Progressief Landerd

  • Sluitende meerjarenbegroting.
  • Reguliere bedrijfsvoering uit reguliere inkomsten (bijdrage rijk en belastingen).
  • Diepte-investeringen (zoals scholen, gemeenschapshuizen en centrumplannen) zoveel als mogelijk betalen uit opbrengsten bestemmingsplannen en meevallers.
  • Stijging van belastingen is overweegbaar, maar alleen als hieraan stijging van voorzieningenniveau gekoppeld is.
  • Tarieven voor gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn. Verenigingen worden gecompenseerd voor kosten leges en vergunningen.
  • Geen bezuinigingen voor jeugd- en sportverenigingen.

 


Reactie Progressief Landerd op de Kadernota 2016

Reactie Progressief Landerd op de Kadernota 2016
Raadsvergadering - 27 mei 2015

Koersvast vooruit

De coalitie is goed op weg om de gestelde doelen te bereiken. De voorgestelde lastenverhoging is minimaal en is er ruimte om te investeren in het toekomstbestendig maken van onze dorpen. Er worden bedragen opgenomen voor het aanpakken van het centrum van Zeeland en Schaijk, er wordt extra geld uitgetrokken voor economische stimulering waaronder recreatie en toerisme. En structureel komt er geld voor jeugdbeleid en dorpsnetwerken. Dat stemt Progressief Landerd positief! 

Lees meer...

Financiële positie Landerd

De inzet van Progressief Landerd bij de laatste raadsvergaderingen was het beheersbaar maken van de financiën. Dit was dringend nodig omdat de begroting en de jaarrekening onvoldoende informatie aan de raad gaven om goed te kunnen sturen. Onze wethouder Hetty Tindemans nam de portefeuille financiën voor haar rekening, dat ze dit voortvarend heeft opgepakt blijkt uit de raadsbrede waardering voor de vooruitgang die is geboekt.

De begroting van Landerd is op lange termijn sluitend en de raad krijgt voldoende inzicht om daadwerkelijk te kunnen sturen. Onder aansturing van wethouder van Dongen zijn de risico's van de grondexploitaties inzichtelijk gemaakt en is er sinds 2010 (helaas) voor € 6 miljoen gereserveerd om toekomstige verliezen op te vangen.

In de komende jaren zal er vaker gerapporteerd moeten worden over de financiële status van grote projecten, zodat sneller bijgestuurd kan worden. Ook zal er spoedig inzicht verschaft moeten worden over de financiële gevolgen van het minder bouwen van woningen door de kredietcrisis en krimp. Voorop staat dat ook als de crisis doorzet, Landerd een sociale gemeente moet blijven. We gaat dus niet bezuinigen op het minimabeleid e.d., ook op jeugd- en sportverenigingen willen wij niet bezuinigen. Zij zijn het cement van onze dorpen.