Reactie Progressief Landerd op de Kadernota 2016

AddThis Social Bookmark Button

Reactie Progressief Landerd op de Kadernota 2016
Raadsvergadering - 27 mei 2015

Koersvast vooruit

De coalitie is goed op weg om de gestelde doelen te bereiken. De voorgestelde lastenverhoging is minimaal en is er ruimte om te investeren in het toekomstbestendig maken van onze dorpen. Er worden bedragen opgenomen voor het aanpakken van het centrum van Zeeland en Schaijk, er wordt extra geld uitgetrokken voor economische stimulering waaronder recreatie en toerisme. En structureel komt er geld voor jeugdbeleid en dorpsnetwerken. Dat stemt Progressief Landerd positief! 

 De toekomst van de dorpen van Landerd

Niemand in Landerd kan het onderzoek naar de toekomst van Landerd zijn ontgaan. Wat voor dorpen willen we in de toekomst zijn? Wat is onze identiteit? Hoe groot is de betrokkenheid van burgers en wat is de gewenste mate van burgerparticipatie en invloed om de doelen te bereiken? Het dient als onderlegger om in gesprek te gaan met andere gemeenten.

Rond de zomer zal de raad stappen zetten gericht op de toekomst van de dorpen van Landerd. Progressief Landerd ziet de toekomst van de dorpen van Landerd als onderdeel van de Maashorstgemeente(n). Het gaat ons niet om het simpelweg opheffen van de gemeente, maar juist om het vanuit onze eigen kracht en ambitie vormen van een nieuwe gemeente welke een meerwaarde heeft voor onze inwoners. Het moet de samenleving vooruit helpen.

Het voorstel van het college zal een doorkijk moeten geven op welke wijze, passend bij de identiteit van de dorpen, het door inwoners geschetste toekomstbeeld het best gerealiseerd kan worden.

 

Zorg en welzijn in Landerd

Met de enorme transities die we op het sociale domein op ons af zagen komen bestond de indruk dat de lokale invloed beperkt zou zijn. Voor een deel is dat zo en is de samenwerking regionaal zwaar ingezet. Daarnaast valt, dankzij de insteek deze raad en inzet vanuit het college, te constateren dat we in staat zijn gebleken invulling te geven aan de zo vaak genoemde ‚Äėcouleur locale‚Äô. Je gaat als gemeente nu ergens over.

Per kern zoeken naar maatwerk,  krachten bundelen en netwerken inrichten die ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners opvallen en een structuur die ervoor zorgt dat we langer, zelfstandig en gelukkig in onze dorpen kunnen blijven wonen.

De transities stellen ons in staat een samenleving te vormen, gebaseerd op solidariteit en zorgen voor elkaar.

Voor Progressief Landerd is het essentieel dat in de toekomst deze Landerdse visie op leefbare kernen in een grotere gemeente vorm gegeven kan worden. Dit is voor ons een kernwaarde. 

Goed dat de wethouder kiest voor dorpsnetwerken om de doelen die passen binnen de genoemde visie van de grond te krijgen. De investering lijkt echter achter te blijven bij de vraag. Het goed implementeren van de dorpsnetwerken betaalt zich op den duur terug. Kosten gaan voor de baten. We moeten het nu goed wegzetten zodat we een schoolvoorbeeld zijn voor de andere gemeenten! De wethouder mag nu reageren, maar we komen hier morgenavond bij de bespreking van de beleidsnotitie Dorpsnetwerken op terug. 

In de kadernota wordt terecht aandacht besteed aan de ‚Äúschaduwzijde van de zelfredzaamheid‚ÄĚ.

We moeten alert blijven op schrijnende situaties die in de luwte plaats vinden. Niet alles wordt zichtbaar en zeker in dorpsomgevingen blijven vaak zaken onbesproken. Landelijk zien we veel commentaar op de transitie en veranderingen in het sociale domein. Landerd lijkt het in een eerste oogopslag goed te doen en daar mogen we als raad, maar zeker ook de wethouder en de medewerkers trots op zijn.

 

Op initiatief van Progressief Landerd is eerder extra aandacht toegezegd voor preventief Jeugdbeleid. Hiervoor zijn middelen opgenomen. Kan het college aangeven waaraan deze middelen besteed gaan worden?

Deze investering staat in contrast met een eerder opgelegde bezuinigingen aan de GGD, waar wij overigens achter stonden. √Č√©n uitvloeisel hiervan baart ons zorgen, en dat is de sluiting van het consultatiebureau. Het is waardevol om dit soort vroegsignalering dicht bij de mensen te houden. De kadernota maakt melding van mogelijke alternatieven die een veel beperkter beroep doen op gemeentelijke middelen. Kan het college hier meer over zeggen?

 

Schaijk, Zeeland en Reek

Voor Schaijk ligt er een centrumplan waar waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden en ook nog betaalbaar is. Een prestatie van formaat voor eenieder die aan dat proces heeft bijgedragen, in deze periode, maar zeker ook in voorgaande periodes. De raad heeft inmiddels unaniem het benodigde budget beschikbaar gesteld. Nu is het aan de marktpartijen om het waar te maken.

In Reek en Zeeland zijn inwoners druk bezig (geweest) met een visie gericht op de ontwikkeling en leefbaarheid van hun eigen kern. Het is van belang dat we de vaart erin houden.

Voor Reek is het bijna afgerond en komt het richting de raad.

Voor Zeeland is een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied en accommodatiebeleid heel belangrijk. Centraal daarbij staan de invulling van het vrijgekomen gebied van de scholen, het parkeren en de plannen en idee√ęn van ondernemers en verenigingen voor het centrum en de gebouwen in het centrum.

 

Er wordt ‚ā¨ 4000 ingezet voor nazorg groen Morgenzon. Bij zo'n mooi gebouw zou een paar mooie bomen op zijn zijn plaat geweest zijn. Wa√°r gaan de ‚ā¨ 4000 nu naar toe, gaan we er nog echt een groene omgeving van maken?

In Akkerwinde is de zaak losgekomen en op Repelakker zit de grondverkoop ook weer in de lift. Nu wordt het tijd om met Reek-Zuid aan de slag te gaan.

Met betrekking tot aanpak de Rijksweg N324 zijn wij vol verwachting waarmee het college terug gaat komen.

 

Veehouderij en Agrifood Capital

In het afgelopen jaar zijn er belangrijke besluiten genomen om de ontwikkeling van agrarische bedrijven en de belangen van omwonenden verder in balans te brengen. Er lopen echter verschillende onderzoeken waarvan (tussen)resultaten aangeven dat de impact van de agrarische sector op de (gezondheid van de) omgeving wellicht groter is dan tot dusverre werd aangenomen.

De vraag is hoe te komen tot een verdere verduurzaming van de veehouderij. Simpelweg saneren en compenseren is wat ons betreft niet aan de orde. Niet alleen de Landerdse dialoog is hierin belangrijk, maar ook de regionale AgriFood samenwerking dient daarin een nadrukkelijkere rol te spelen. Op dat vlak kunnen de ambities nog omhoog en concreter worden ingevuld. Wij komen hier morgen bij de bespreking van enkele raadsinformatiebrieven op terug.

 

De Maashorst(regio)

De Maashorst is meer dan natuur, toerisme en recreatie. Het is in het belang van de inwoners van Landerd om de komende jaren de positionering van de Maashorst verder te versterken en te concretiseren. Dat zal een grote boost geven aan de lokale economie, toerisme, werkgelegenheid en leefbaarheid. Onze toekomst ligt in de regio en om die reden moeten we aansturen op het concept Maashorst en er actief voor zorgen dat dit vorm zal krijgen.