Toekomstvisie

Achtergrond

Een kleine gemeente is kwetsbaar als het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. De grootte van onze gemeente leidt noodgedwongen tot combinatiefuncties of tot taken die door slechts één medewerker worden afgedekt. Specialisatie op een bepaald beleidsterrein is dan niet mogelijk en in geval van verlof of ziekte ligt de gemeente op die specifieke taak even stil. Bovendien worden steeds meer (complexe) taken doorgeschoven naar de lokale overheid. Bij sommige taken zou er onevenredig geïnvesteerd moeten worden om die taak in eigen beheer naar behoren in te vullen.

Landerd moet zich afvragen of en hoe het alle wettelijke en maatschappelijk opgaven op eigen kracht kan blijven uitvoeren en hoe het door ons gewenste voorzieningenniveau gewaarborgd kan worden. Hoe de gemeente kwalitatief goed bestuur kan bieden en goede dienstverlening kan leveren die voldoet aan onze wensen en de eisen van deze tijd.

Uiteindelijk zal Landerd moeten kiezen tussen het vinden van een optimale vorm van structurele samenwerking met een beperkt aantal gemeenten (waarbij doelmatigheid, kostenreductie, praktische werkzaamheid en het zelfstandig kunnen bepalen van de prioriteitstelling voorop staan) of kiezen voor een herindeling.

Standpunten Progressief Landerd

  • Zelfstandig als het kan, herindelen als het moet.
  • Op basis van feiten bepalen of Landerd zelfstandig kan blijven.
  • Uitvoeren van een sterkte/zwakte analyse.

Progressief Landerd, RPP en VVD bundelen hun krachten

Op 25 november kunnen de inwoners van Landerd zich middels een referendum uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Progressief Landerd, de RPP en de VVD gaan gezamenlijk één campagne voeren. Bij het referendum worden aan de inwoners zes keuzes voorgehouden. De drie partijen adviseren om te kiezen voor de Maashorstgemeente. Het vormen van een Maashorstgemeente was ook het voorstel van het vorige college, een grote groene gemeente met Uden en (een deel van) Bernheze.

Volgens RPP fractievoorzitter Roland Werring ligt het voor de hand dat de drie partijen intensief gaan samenwerken in de aanloop naar het referendum. “Onze krachtige dorpen zullen hun kracht behouden in de nieuwe sterke Maashorstgemeente. Er ontstaat een gemeente die een antwoord kan geven op de behoeften van inwoners. Daarbij ontstaan nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan initiatieven die vanuit de inwoners ontstaan. Dat is een boodschap die we met zijn drieën al lang uitdragen en waar wij, en veel inwoners, erg enthousiast over zijn.”

Mathieu de Klein van Progressief Landerd geeft aan dat het karakter van Zeeland, Schaijk en Reek het best past bij de landelijke signatuur van de Maashorstgemeente. “Op basis van gelijkwaardigheid willen we samen met de buurgemeenten gaan bouwen aan een nieuwe Maashorstgemeente. Het is een kans om datgene wat we gemeenschappelijk hebben te versterken, waarbij de identiteit van de kernen maximaal tot zijn recht moet komen en iedere inwoner trots kan blijven op zijn eigen dorp.”

“De mooiste en groenste gemeente is op zichzelf natuurlijk al fantastisch om te wonen en te werken, maar de natuurlijke omgeving van de Maashorst geeft ook nog extra economische kansen” aldus VVD fractievoorzitter Madeleine Hoek. “Er wordt flink geïnvesteerd in de Maashorst waardoor nieuwe toeristen worden aangetrokken. Een belangrijke impuls voor de winkels, horeca, campings en voor de werkgelegenheid in Landerd.”

De RPP, Progressief Landerd en de VVD zullen de komende weken gebruiken om de inwoners van Landerd te informeren over de Maashorstgemeente. Nadere informatie is de komende tijd te vinden op de websites van de drie partijen en op www.facebook.com/referendumlanderd.

Toekomst van Landerd - Een nieuwe Maashorstgemeente bouwen

Toekomst van Landerd -  Een nieuwe Maashorstgemeente bouwen
Inbreng voorbereidende vergadering 25-06-2015

Bij aanvang van deze bestuursperiode was een belangrijke opdracht voor het college om binnen één jaar met een bestuurlijk gedragen uitwerking te komen met concrete doelstellingen over de toekomst van de heringedeelde gemeente Landerd.
Niet omdat Landerd een weeffout zou zijn, of omdat we niks met elkaar zouden hebben, niet omdat het een bestuurlijke chaos is of omdat we er financieel een potje van maken. Nee, we staan er juist in alle opzichten goed voor en kunnen dus vanuit eigen kracht en ambitie dit proces in gang zetten, waarbij we over onze eigen keuzes gaan. 

Progressief Landerd is er van overtuigd dat een herindeling kansen biedt. Het vergroot de bestuurskracht, je positie in de regio en het strategisch vermogen. Het draagt bij aan een verdere professionalisering en maakt de organisatie minder kwetsbaar.
Het biedt mogelijkheden om onze dorpen en de regio verder vooruit te helpen. Voor Progressief Landerd geldt, herindelen maar wel verstandig, waarbij snelheid ondergeschikt is aan kwaliteit.

Lees meer...

Progressief Landerd over herindelen

Landerd verstandig HerindelenZelfstandig als het kan, herindelen als het moet. Dat was onze boodschap bij de verkiezingen van 2010. In de jaren hierna werd snel duidelijk dat Landerd niet aan herindelen ontkomt. De nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid en de wens van de Provincie om te komen tot sterke grote gemeenten zullen uiteindelijk teveel worden voor bestuurlijk Landerd. 

Vorige week trad Progressief Landerd andermaal met ons standpunt over herindelen naar buiten, ditmaal via onze pagina in de Arena. Op Facebook wekt de vereniging Herindelen de indruk dat ons standpunt uit de lucht is komen vallen of misschien zelfs ingegeven is ‘door de hete adem van…’ in onze nek. Niets is minder waar. Zoals het onze partij betaamt hebben we zorgvuldig gesproken en nagedacht over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Levendige discussies zijn gevoerd in de werkgroep en ledenvergadering. Dat we hierbij niet over één nacht ijs zijn gegaan is wél waar, maar ook zeer logisch.

Lees meer...

Regionale progressieve samenwerking krijgt vorm

Op vrijdag 8 november 2013 tekende diverse regionale progressieve partijen het regionale progressieve manifest. Kreten als krachtig bestuur en opschaling worden veelvuldig uitgesproken door regionale bestuurders.

Lees meer...

Reactie op collegevoorstel Sterkte/Zwakte analyse

Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2013 werd de sterkte/zwakte analyse van het externe onderzoeksbureau besproken. Het college voorzag het onderzoeksrapport van een raadsstuk met vier voorstellen:

1. Het gesprek aangaan met de college's van de gemeenten Bernheze, Uden en Oss om een samenwerkingsprogramma op te stellen.
2. Organiseren van een bestuursconferentie met de bovenstaande vier Maashorstgemeenten.
3. Actief onderdeel uitmaken van de bestuurstafels van voor landerd belangrijke samenwerkingsverbanden.
4. Onderzoek doen naar dorpsraden per kern.

Hierbij de reactie van Progressief Landerd, uitgesproken door Moritz Böhmer tijdens de raadsvergadering:

Lees meer...