Reactie op collegevoorstel Sterkte/Zwakte analyse

AddThis Social Bookmark Button

Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2013 werd de sterkte/zwakte analyse van het externe onderzoeksbureau besproken. Het college voorzag het onderzoeksrapport van een raadsstuk met vier voorstellen:

1. Het gesprek aangaan met de college's van de gemeenten Bernheze, Uden en Oss om een samenwerkingsprogramma op te stellen.
2. Organiseren van een bestuursconferentie met de bovenstaande vier Maashorstgemeenten.
3. Actief onderdeel uitmaken van de bestuurstafels van voor landerd belangrijke samenwerkingsverbanden.
4. Onderzoek doen naar dorpsraden per kern.

Hierbij de reactie van Progressief Landerd, uitgesproken door Moritz Böhmer tijdens de raadsvergadering:

Op 19 augustus besluit het presidium (4 fractievoorzitters, griffier en de burgemeester), om de discussie over de toekomst van Landerd in september te bespreken. Het college verspreid hierna de raadsstukken en voegt daar het vandaag te bespreken collegestuk aan toe. In dit stuk doet u 4 voorstellen waarmee u snel aan de slag wenst te gaan en u vraagt de raad positief in te stemmen met deze voorstellen, Progressief Landerd zal dit niet doen. Ik zal u uitleggen waarom:

Dit raadsstuk en de vier voorstellen doen geen recht aan de discussie die de afgelopen jaren in deze raad heeft plaatsgevonden. Ook geven ze geen richting aan de gesprekken die het college wenst te voeren met de buurgemeenten. U heeft een beperkte analyse gemaakt van de in de S/Z analyse geformuleerde zwakheden en u bent voorbij gegaan aan de mening van de rijksoverheid en de provincie die beiden onomwonden vinden dat Landerd geen bestaansrecht heeft.

Ook het memo van Necker van Naem welke handvatten geeft om de huidige organisatie te toetsen aan de toekomstige opgaven van de gemeenten is niet gebruikt. Als u wel de analyses had gemaakt, dan had u ook de onderwerpen op een rij die u moet gebruiken in de gesprekken met de buurgemeenten.
Het onderzoeksbureau stelt dat Landerd niet beschikt over een gedeeld en vastgesteld afwegingskader als we praten over regionale samenwerking. Ook maken wij geen onderscheid naar samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen we dan zonder deze kaders gesprekken aangaan met onze buurtgemeenten?

Een analyse had duidelijkheid kunnen verschaffen over de stip op de horizon. Gaan we samenwerken of worden de belangen van onze inwoners het best gediend bij een herindeling. U geeft aan gesprekken te willen voeren over het opstellen van een samenwerkingsprogramma, wat tegen het einde van de volgende raadsperiode kan leiden tot verdere bestuurlijke besluitvorming. Wij denken dat de verder gaande samenwerking zal leiden tot een fusie met een andere gemeente omdat zal blijken dat daarmee de burger van Landerd het beste is gediend.

Progressief Landerd heeft geen problemen met het aangaan van gesprekken met de buren maar dan wel vanuit een visie op de toekomst. Dat zijn gesprekken die leiden tot een samenwerking waarbij de speerpunten Buitengebied, Toerisme, Recreatie, Gezondheid en sociaal beleid voor onze burgers het best gewaarborgd zijn. Gesprekken die leiden tot een samenwerking waarbij door het kiezen van positie in de regio een fusie met een andere gemeente of andere gemeentes een vanzelfsprekendheid wordt op het moment dat dit voor onze inwoners het beste blijkt te zijn dit komt neer op verstandig herindelen. Dit geldt uiteraard ook voor een bestuursconferentie die u graag wilt organiseren met de maashorstgemeenten en de provincie.
Tot slot wil ik ingaan op uw voorstel voor de vorming van dorpsraden. Ook hier ontbreekt een onderbouwde motivatie en op dit punt krijgt u op dit moment ook geen steun van Progressief Landerd.

Voorzitter Ik maak me zorgen over de vertraging die we hebben opgelopen. We dienen deze belangrijke discussie ruim voor de verkiezingen afgerond te hebben zodat voor de inwoners duidelijk is hoe de politieke partijen denken over de toekomst van Landerd. Daarnaast maak ik me zorgen over het feit dat er in de gemeenten om ons heen veel gebeurt. Gesprekken worden opgestart maar wij zijn er nog niet klaar voor omdat de kaders ontbreken. Hierdoor kunnen we buiten de boot vallen.

Deelt u onze zorgen en ziet u mogelijkheden om de impasse te doorbreken?