Progressief Landerd wenst zuivere discussie over De Garf

AddThis Social Bookmark Button

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2013 diende Progressief Landerd een amendement in om extra middelen vrij te maken voor Stichting Dorpshuizen Landerd. De discussie binnen Zeeland over de toekomst van de  gemeenschapsaccommodaties is besmet geraakt doordat het college voor het begrotingsjaar 2014 een beroep wil doen op de voorziening ter vervanging van de inventaris van De Garf om de exploitatie van de Stichting Dorpshuizen Landerd te dekken.

Het amendement werd unaniem aangenomen. Lees hieronder het amendement.  Klik hier voor het interview met Moritz Böhmer

 

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2014 (ag 8)

constaterende dat:

 • het bestuur van de Stichting Dorpshuizen Landerd en het college onderschrijven dat de grens van de bezuinigingsmogelijkheden op de begroting van de stichting is bereikt en dat een nieuwe bezuinigingsronde een te zware aanslag doet op de exploitatie van de stichting;
 • het stichtingsbestuur voor 2014 een tekort verwacht van € 40.000,-
 • voor het begrotingsjaar 2014 een beroep wordt gedaan op de voorziening ter vervanging van de inventaris van De Garf (€ 25.000,-) om het tekort op de exploitatie te dekken;
 • dit vanuit de verwachting van het college dat in de zeer nabije toekomst De Garf niet meer in gebruik blijft als dorpshuis en de inventaris dus niet vervangen hoeft te worden;
 • er onrust is ontstaan binnen Zeeland en de Zeelandse verenigingen door de uitspraken van het college;
 • de uitgangspunten van het accommodatiebeleid niet zijn vastgesteld volgens planning;
 • er door financiële meevallers ruimte is ontstaan voor aanvullend en nieuw beleid;

overwegende dat:

 • de discussie over de uitgangspunten voor accommodaties nog niet is gevoerd en geen nieuw beleid is vastgesteld;
 • de verwachting van het college dat in de zeer nabije toekomst De Garf niet meer in gebruik is als dorpshuis, voorbij gaat aan de nog te voeren discussie;
 • de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt welke accommodaties worden gehandhaafd;
 • de nog te voeren discussie over de uitgangspunten wordt beïnvloed door de keuze van het college om voorzieningen, met een geheel andere bestemming, te gebruiken om tekorten op te vangen;
 • door de voorziening vervanging inventaris van De Garf in stand te houden, er een juiste discussie gevoerd kan worden;

BESLUIT:

de Programmabegroting 2014 gewijzigd vast te stellen in die zin dat voor het begrotingsjaar 2014

€ 25.000.- wordt gereserveerd voor te verwachten verliezen in de exploitatie van de Stichting Dorpshuizen Landerd, en dat eerdere voornemens van het college over de financiering van de tekorten losgelaten worden
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 7 november 2013

Progressief Landerd